Biến trong PHP

Cách đặt tên biến
Biến bắt buộc phải bắt đầu bằng ký hiệu $ (dấu đô la), ví dụ : $bien
Biến có thể là chữ, số, gạch dưới _, gạch ngang – nhưng không được sử dụng dấu cách, ví dụ : $bienso , $bien_so, $bien-so , không được $bien so
Ký tự ngay đằng sau ký hiệu $ phải là gạch dưới hoặc chữ chứ không được dạng số
Biến trong php có phân biệt chữ hoa và chữ thường
Biến muốn echo ra thì phải nằm trong dấu ngoặc kép “$bien_so ” không được ‘$bien_so’
Một số ví dụ về biến

 
   <?php

   $name = "Ronaldo" ;
   echo "Tôi tên là $name" ;
   
   ?>

Kết quả xuất ra trình duyệt : Tôi tên là Ronaldo

 
  <?php

  $name = "Ronaldo" ;
  $age = 35 ;
  echo "Tôi tên là $name năm nay tôi $age tuổi " ;

  ?>

Kết quả xuất ra trình duyệt : Tôi tên là Ronaldo năm nay tôi 35 tuổi

Hằng trong PHP

Hằng thực ra cũng là một biến tuy nhiên giá trị của nó là không thể thay đổi được.
Cú pháp : Define(‘tenhang’, ‘giatri’)


<?php
define ('PHONE', '0905926677');
echo PHONE;
?>

Kết luận

Qua bài này chúng ta đã biết cách đặt tên và khai báo biến cũng như biết về hằng số trong php. Đây chỉ là bước đầu để giúp các bạn có thể học tiếp các bài sau nên yêu cầu các bạn phải nắm chắc nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here