Trong php có tất cả là 7 kiểu dữ liệu

  1. INT
  2. Boolean
  3. Số Thực (float, double)
  4. Chuỗi (String)
  5. Mảng (Array)
  6. NULL
  7. Đối tượng (Ọbject)

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here