Trong php có tất cả là 7 kiểu dữ liệu

  • INT
  • Boolean
  • Số Thực (float, double)
  • Chuỗi (String)
  • Mảng (Array)
  • NULL
  • Đối tượng (Ọbject)
  1. Kiểu INT (Integer)

Là kiểu dạng số nguyên, giá trị nằm trong khoảng -2,147,483,648 và 2,147,483,647

Khai báo biến kiểu INT

<?php
$a = 2020;
var_dump($a);

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here